CHICKEN MEAT

680¥

Gà trát sẵn nặng 2000 gram

❄️ Da đông lạnh

Category: